Ilya Zhitomirskiy

RIP Ilya Zhitomirskiy: Co-founder of open source social network Diaspora dies at 22; http://eicker.at/IlyaZhitomirskiy